Gustav Mahler aged 25.

9. Year 1885Prague

9. Year 1885Prague

10. Year 1885Prague

11. Year 1885Prague

11. Year 1885Prague