• Grand Hotel.
  • Am Schwabenberg.
  • Svabhegy: Nagy-szalloda.
  • Near Pest.
  • 27-08-1889.
  • Year 1889.

1889 Hotel am Schwabenberg.