Rehearsals for Mahler performances:

Anton Rubinstein, The Demon (Orchestra Rehearsal).

Anton Rubinstein, The Demon (Piano Rehearsal).

The 86th evening of the season.

Anton Rubinstein, The Demon (for the 2nd time this season).